Người dân không biết luật hay CAND không rành luật?
"Khoản 3 điều 5 luật CAND và khoản 3 điều 8 luật Tổ chức cán bộ, công chức cho phép người dân toàn quyền giám sát cán bộ" - Lời giải thích của người thanh niên tranh luận với hai viên công an.Người dân không biết luật hay CAND không rành luật?
Người dân không biết luật hay CAND không rành luật?

Facebook Google twitter
Tags: Người dân không biết luật hay CAND không rành luật?