Đầy tớ của dân, cướp không được thì đạp đổ?
Đầy tớ của dân, cướp không được thì đạp đổ?
Đầy tớ của dân, cướp không được thì đạp đổ?Chuyện gì mà móc " súng " giữa đường thế nhỉ ?

Facebook Google twitter
Tags: Đầy tớ của dân, cướp không được thì đạp đổ?