Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN) © Trí Dũng/TTXVN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI là sự kiện chính trị quan trọng. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Quân đội lần thứ X; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 5 năm tới; kiểm điểm công tác lãnh đạo của Quân ủy Trung ương khóa X; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương.

Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhân dịp chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về kết quả công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội trong nhiệm kỳ 2015-2020 và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thưa Đại tướng Lương Cường, xin ông cho biết những kết quả nổi bật về công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội trong nhiệm kỳ qua?

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị: Năm năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng mà thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, cấp ủy các cấp luôn quán triệt và thực hiện tốt quan điểm xây dựng Đảng là then chốt, tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, thực sự mẫu mực, tiêu biểu, nổi bật là:

Thứ nhất, công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức được đặc biệt coi trọng. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân đội luôn quán triệt, cụ thể hóa triển khai thực hiện nghiêm túc đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xung kích đi đầu trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với Chỉ thị số 03, 05 của Bộ Chính trị. Tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức lối sống trong sạch lành mạnh, gương mẫu tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng.

Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng bộ Quân đội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) © Dương Giang/TTXVN Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng bộ Quân đội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hai là, luôn chăm lo xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tổ chức; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thường xuyên củng cố, kiện toàn các cấp ủy, tổ chức đảng bảo đảm số lượng, chất lượng, có cơ cấu hợp lý, phù hợp với thực tiễn đổi mới, sắp xếp tổ chức biên chế lực lượng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Ba là, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng luôn được coi trọng; tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; kịp thời kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Đảng, kỷ luật của Quân đội; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các sai phạm, không có vùng cấm, góp phần giữ vững kỷ cương, đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ Quân đội.

Bốn là, Đảng bộ Quân đội đã tập trung đổi mới mạnh mẽ phong cách lãnh đạo, phương pháp, tác phong công tác của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tập thể Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương, cá nhân các đồng chí Ủy viên Quân ủy Trung ương và cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn có phương pháp, tác phong làm việc khoa học, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm, đoàn kết, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; phối chợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương trong công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Có thể khẳng định, kết quả công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ qua là nhân tố quyết định kết quả hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của Quân đội; đồng thời giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; phát huy bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của Quân đội và phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.

Thưa ông, xây dựng Quân đội theo hướng "tinh-gọn-mạnh" cũng đồng nghĩa với việc phải xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, vậy mục tiêu này đã được thực hiện như thế nào trong nhiệm kỳ vừa qua? Những bài học kinh nghiệm rút ra để thực hiện tốt hơn mục tiêu này trong nhiệm kỳ tới?

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị: Nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, trong nhiệm kỳ qua, từ Quân ủy Trung ương đến các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn quân đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quan trọng này.

Toàn quân tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho các đối tượng nâng cao nhận thức về bản chất giai cấp công nhân, mục tiêu lý tưởng chiến đấu của Quân đội; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; nắm, giải quyết kịp thời các vấn đề về tư tưởng của cán bộ, chiến sỹ; triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với 5 chuẩn mực Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức được quán triệt sâu rộng. Đảng bộ Quân đội luôn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên. Cán bộ, chiến sỹ toàn quân có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, không suy thoái về tư tưởng chính trị, "tự diễn biến," "tự chuyển hóa." Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội không ngừng nâng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Những năm tới, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trong nước; nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu rất cao. Do vậy, xây dựng Quân đội theo hướng "tinh-gọn-mạnh," Quân đội vững mạnh về chính trị là cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

Để làm tốt nhiệm vụ này, Đảng bộ Quân đội cần tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội và sự nghiệp quốc phòng.

Hai là, chủ động nghiên cứu, dự báo, nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ; luôn kiên định về chiến lược, linh hoạt, sáng tạo về sách lược.

Ba là, đổi mới phong cách, phương pháp tác phong công tác của của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp; tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; xử lý nghiêm minh, kịp thời những sai phạm, không có vùng cấm.

Bốn là, luôn giữ vững, phát huy bản chất truyền thống Quân đội anh hùng và phẩm chất tốt đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới; tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân; coi đây là giải pháp nền tảng để xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Năm là, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, thực hiện nghiêm các quy chế, quy định của Đảng; xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên "trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo"; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; quan tâm đời sống vật chất, tinh thần và sự tiến bộ, trưởng thành của cán bộ, chiến sỹ.

Tới thời điểm này, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tiến hành như thế nào, thưa ông?

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị: Quán triệt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, đặc biệt là của Bộ Chính trị, mà trực tiếp là của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI phải thực sự mẫu mực, tiêu biểu; thời gian qua, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Quân ủy Trung ương đã tích cực, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội cả về văn kiện và công tác nhân sự.

Đến nay, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, bảo đảm Đại hội tiến hành theo đúng Kế hoạch đã được Bộ Chính trị thông qua (từ ngày 27-30/9/2020) theo phương châm: "Đoàn kết-Trí tuệ-Bản lĩnh-Dân chủ-Kỷ cương," với chủ đề: "Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước."

Xin trân trọng cảm ơn ông!./.

Chelsea

 • Chelsea giật lại một điểm dù bị dẫn ba bàn
  Chelsea giật lại một điểm dù bị dẫn ba bàn
  Pha lập công phút bù giờ của Tammy Abraham giúp Chelsea cầm hòa chủ nhà West Brom 3-3 ở vòng ba Ngoại hạng Anh tối 26/9. - VnExpress.
  Source by: VnExpress
 • Ket qua bong da. West Brom vs Chelsea. Kết quả Ngoại hạng Anh ...
  Ket qua bong da. West Brom vs Chelsea. Kết quả Ngoại hạng Anh ...
  Một trận hòa trước West Brom không phải kết quả mà HLV Frank Lampard mong muốn nhưng nó cũng phần nào cho ông thấy những thiếu sót của Chelsea ...

Real Madrid

 • Người cũ Barca giúp Real thắng ngược dòng tại La Liga
  Người cũ Barca giúp Real thắng ngược dòng tại La Liga
  Kết quả La Liga: Nhà ĐKVĐ La Liga cần thắng để chứng minh vị thế số 1 tại xứ sở đấu bò, sau khi để hòa đáng tiếc trên sân của Real Sociedad.
  Source by: Thể Thao 247
 • Real Madrid thắng 10 người của Betis nhờ... quả phạt 11m phút 83
  Real Madrid thắng 10 người của Betis nhờ... quả phạt 11m phút 83
  TTO - Nhờ quả phạt đền ở phút 83, ĐKVĐ Real Madrid (R.M) mới đánh bại được 10 người của Real Betis với tỉ số 3-2 trên sân Estadio Benito Villamarin vào ...

Inter

 • Lukaku giúp Inter thắng ngược
  Lukaku giúp Inter thắng ngược
  Nhờ pha lập công cuối trận của tiền đạo người Bỉ, Inter thắng Fiorentina 4-3 ở trận ra quân Serie A tối 26/9. Bàn thắng: Martinez 45'+1, Ceccherini (phản lưới) ...
  Source by: VnExpress
 • Rượt đuổi kịch tính, Inter Milan đánh bại Fiorentina trong trận đá 7 ...
  Rượt đuổi kịch tính, Inter Milan đánh bại Fiorentina trong trận đá 7 ...
  TTO - Trận đấu tại vòng 2 Serie A hôm 27-9 đã giữa Inter Milan và Fiorentina đã diễn ra đầy kịch tính. Inter Milan phải nhờ đến bàn thắng muộn màng mới có ...

Trực tiếp bóng đá

 • Truc tiep bong da. K+PM. West Brom vs Chelsea. Trực tiếp Ngoại ...
  Truc tiep bong da. K+PM. West Brom vs Chelsea. Trực tiếp Ngoại ...
  (Thethaovanhoa.vn) - Trực tiếp bóng đá West Brom vs Chelsea. Trực tiếp Ngoại hạng Anh. K+ trực tiếp bóng đá. Trực tiếp Premier League vòng 3.

MU

 • Ket qua bong da. Brighton 2-3 MU. MU quá may mắn. Martial đá ...
  Ket qua bong da. Brighton 2-3 MU. MU quá may mắn. Martial đá ...
  MU đã giành chiến thắng đầu tiên ở Premier League mùa này khi vượt qua Brighton với tỷ số 3-2 nhờ bàn thắng trên chấm 11m ở giây phút bù giờ cuối cùng ...
 • Video highlight trận Brighton - MU: Nghẹt thở 5 bàn, vỡ òa vận may ...
  Video highlight trận Brighton - MU: Nghẹt thở 5 bàn, vỡ òa vận may ...
  Video highlight trận Brighton - MU, vòng 3 Ngoại hạng Anh) Trận đấu có quá nhiều cảm xúc và VAR là điểm nhấn không thể phủ nhận.
  Source by: Tin tức 24h

TP.HCM đấu Với Nam Định

 • (HIGHLIGHTS) TP.HCM 5-1 Nam Định: Công Phượng nổ súng, giúp ...
  (HIGHLIGHTS) TP.HCM 5-1 Nam Định: Công Phượng nổ súng, giúp ...
  Đội chủ sân Thống Nhất đã giành chiến thắng vô cùng đậm đà 5-1 trước các vị khách đến từ thành Nam. Xem TP.HCM vs Nam Định (Vòng 12 V.League 2020, ...
  Source by: Goal.com
 • CLB TP.HCM 1-0 Nam Định: Ngoại binh người Costa Rica lập công
  CLB TP.HCM 1-0 Nam Định: Ngoại binh người Costa Rica lập công
  Ariel Rodriguez tận dụng sai lầm của thủ môn Xuân Việt để đưa chủ nhà TP.HCM vượt lên ở phút 13.
  Source by: Zing.vn

Xem bong da

 • Trực tiếp bóng đá TP Hồ Chí Minh vs Nam Định ở kênh nào ?
  Trực tiếp bóng đá TP Hồ Chí Minh vs Nam Định ở kênh nào ?
  Trực tiếp bóng đá TP Hồ Chí Minh vs Nam Định 17h00 vòng 12 V-League 2020 hôm nay 24/7 ở đâu ? link xem tường thuật trực tuyến trận đấu bóng đá Việt ...
  Source by: Bóng đá 24h

V-League

 • Sài Gòn FC đứt mạch bất bại ở V-League
  Sài Gòn FC đứt mạch bất bại ở V-League
  Sài Gòn FC nhận thất bại đầu tiên tại V-League 2020 khi thua 0-1 trên sân Viettel chiều 26/9. - VnExpress.
  Source by: VnExpress
 • V-League sau vòng 12 căng như dây đàn
  V-League sau vòng 12 căng như dây đàn
  bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, kết quả bóng đá V League, BXH V League, lịch thi đấu vòng 13 V League, Viettel, Sài Gòn FC, Hà Nội, SLNA, HAGL, ...

Kim Jong-un

 • Mỹ nói lời xin lỗi Hàn Quốc của Kim Jong-un
  Mỹ nói lời xin lỗi Hàn Quốc của Kim Jong-un 'hữu ích'
  Quan chức Mỹ cho rằng lãnh đạo Triều Tiên có "bước đi hữu ích" khi gửi thư xin lỗi vụ bắn chết quan chức ngư nghiệp Hàn Quốc. - VnExpress.
  Source by: VnExpress
 • New York Times: Ông Kim Jong Un xin lỗi vụ quan chức Hàn Quốc ...
  New York Times: Ông Kim Jong Un xin lỗi vụ quan chức Hàn Quốc ...
  TTO - Trong một vụ việc còn nhiều bí ẩn, liên quan đến một quan chức Hàn Quốc được cho là đào tẩu sang Triều Tiên nhưng bị quân nhân Triều Tiên bắn chết, ...

Ket qua bong da Anh

 • Kết quả bóng đá Anh. Kết quả Brighton vs MU. Bảng xếp hạng ...
  Kết quả bóng đá Anh. Kết quả Brighton vs MU. Bảng xếp hạng ...
  Kết quả bóng đá Anh, Kết quả bóng đá Anh, Kết quả Ngoại hạng Anh vòng 3, Bảng xếp hạng bóng đá Anh, Kết quả Brighton vs MU, BXH Premier League 2020.
 • Liverpool tiếp Arsenal thắp sáng sân cỏ châu Âu cuối tuần này
  Liverpool tiếp Arsenal thắp sáng sân cỏ châu Âu cuối tuần này
  Brighton - Man Utd: 18h30 thứ Bảy, 26/9 (giờ Hà Nội). Man Utd tìm kiếm điểm số đầu tiên tại Ngoại hạng Anh sau khi thua Crystal Palace 1-3 ở trận ra quân.
  Source by: VnExpress

Dortmund

 • Dortmund thua trận đầu tại Bundesliga
  Dortmund thua trận đầu tại Bundesliga
  Haaland tịt ngòi, hàng thủ chơi lỏng lẻo khiến Dortmund thua 0-2 trên sân Augsburg ở vòng 2 Bundesliga ngày 26/9. * Ghi bàn: Uduokhai 40, Caligiuri 54.
  Source by: VnExpress
 • Bundesliga vòng 2: Dortmund bất ngờ bại trận, vòng đấu buồn cho ...
  Bundesliga vòng 2: Dortmund bất ngờ bại trận, vòng đấu buồn cho ...
  Vòng đấu thứ 2 của Bundesliga diễn ra đêm qua 26.9 (theo giờ VN) đã chứng kiến đêm kém vui của các đội mạnh.
  Source by: Báo Thanh Niên

Osad

 • Osad đích thân gặp Binz, khẳng định không có chuyện muốn thay ...
  Osad đích thân gặp Binz, khẳng định không có chuyện muốn thay ...
  Sau hiểu lầm gây ra do một tít báo sai lệch, đích thân Osad đã đến gặp Binz để xin lỗi. Nam rapper khẳng định phát ngôn của anh trong cuộc phỏng vấn đã bị ...
  Source by: Báo Thanh Niên
 • Osad chính thức gặp Binz để xin lỗi vì lùm xùm phát ngôn trên MXH
  Osad chính thức gặp Binz để xin lỗi vì lùm xùm phát ngôn trên MXH
  Sau những lùm xùm vì phát ngôn muốn thay thế Binz, Osad đã tìm gặp trực tiếp đàn anh để xin lỗi ngay trong đêm hôm qua.
  Source by: Yeah1 News

U17

 • Thầy trò Guillaume Graechen vào chung kết U17
  Thầy trò Guillaume Graechen vào chung kết U17
  Đánh bại HAGL 3-0 ở bán kết chiều 25/9, Học viện Nutifood lần đầu vào chung kết giải U17 Quốc gia - Next Media 2020. - VnExpress.
  Source by: VnExpress
 • U17 SLNA: Phía trước là thiên đường
  U17 SLNA: Phía trước là thiên đường
  (Baonghean.vn) - Vượt qua U17 PVF sau những loạt sút luân lưu, thầy trò HLV Lê Kỳ Phương đã chính thức có mặt trong trận chung kết U17 QG 2020.
  Source by: BNA

Kết quả xổ số XSMN hôm nay

 • SXMN. XSMN. Xổ số miền Nam hôm nay. Kết quả xổ số. KQXS 26/9 ...
  SXMN. XSMN. Xổ số miền Nam hôm nay. Kết quả xổ số. KQXS 26/9 ...
  SXMN. XSMN. Xổ số miền Nam hôm nay. Kết quả xổ số. KQXS 26/9/2020. XSMN thứ 7. Xổ số miền Nam ngày 26 tháng 9. SXMN 26/9. Xo so mien Nam.
 • XSHG - XSHG 26/9 - Xổ số Hậu Giang hôm nay - Kết quả xổ số Hậu ...
  XSHG - XSHG 26/9 - Xổ số Hậu Giang hôm nay - Kết quả xổ số Hậu ...
  XSHG. XSHG 26/9. Xổ số Hậu Giang. XSHG hôm nay. Kết quả xổ số KQXS Hậu Giang 26/9/2020. XSHG 26/9/2020. Xổ số Hậu Giang ngày 26 tháng 9.

HAGL

 • HLV Lee Tae Hoon:
  HLV Lee Tae Hoon: 'Trước trận cầu thủ HAGL bị tâm lý nặng'
  Sức ép phải thắng khiến đôi chân cầu thủ HAGL nặng trĩu trong chuyến làm khách đến sân Vinh của SLNA.
  Source by: Thể Thao 247
 • Sông Lam Nghệ An đả bại HAGL
  Sông Lam Nghệ An đả bại HAGL
  Phan Văn Đức đá hỏng phạt đền, nhưng SLNA vẫn hạ HAGL 2-0 ở vòng 12 chiều 26/9, qua đó cắt mạch sáu trận không thắng tại V-League 2020. - VnExpress.
  Source by: VnExpress

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai

 • Nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai bị bắt
  Nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai bị bắt
  Ông Nguyễn Quốc Anh, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, bị cáo buộc liên quan vụ án nâng khống giá robot hỗ trợ điều trị phẫu thuật thần kinh.
  Source by: VnExpress
 • Cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh có thể đối ...
  Cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh có thể đối ...
  Bệnh viện Bạch Mai mong muốn sớm làm rõ vụ án. Tối 25/9, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) ...
  Source by: Kênh 14

iOS 14.0.1

 • Apple phát hành iOS 14.0.1: Sửa lỗi widget và cài đặt ứng dụng mặc ...
  Apple phát hành iOS 14.0.1: Sửa lỗi widget và cài đặt ứng dụng mặc ...
  Phiên bản iOS 14.0.1 không được bổ sung thêm bất kỳ tính năng mới nào, chỉ tập trung khắc phục các sự cố trước đó.
  Source by: Kênh 14
 • iOS 14.0.1 ra mắt, sửa lỗi thiết lập ứng dụng mặc định
  iOS 14.0.1 ra mắt, sửa lỗi thiết lập ứng dụng mặc định
  Gần 10 ngày sau khi iOS 14 chính thức phát hành, Apple đã tung ra bản cập nhật đầu tiên, iOS 14.0.1, sửa một số lỗi nhỏ.
  Source by: Vietnamnet.vn

Đào Hồng Lan

 • Bà Đào Hồng Lan trúng cử Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh
  Bà Đào Hồng Lan trúng cử Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh
  Bà Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương khóa XII, Phó bí thư thường trực trúng cử làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.
  Source by: Vietnamnet.vn
 • Bà Đào Hồng Lan làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh
  Bà Đào Hồng Lan làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh
  Bà Đào Hồng Lan trở thành nữ Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên của Bắc Ninh kể từ khi tỉnh này được tái lập năm 1997. - VnExpress.
  Source by: VnExpress

Vàng SJC giá vàng hôm nay

 • Giá vàng hôm nay 26.9: Ồ ạt bán tháo, tiềm ẩn nguy cơ
  Giá vàng hôm nay 26.9: Ồ ạt bán tháo, tiềm ẩn nguy cơ
  Giá vàng hôm nay 26.9 tăng nhẹ ở cả thị trường trong nước và thế giới. Dù vậy, giới phân tích lo ngại làn sóng bán tháo vàng có thể kéo giá vàng tụt dốc, chạm ...
  Source by: Báo Lao Động
 • Giá vàng hôm nay ngày 26/9: Giá vàng trong nước quay đầu giảm ...
  Giá vàng hôm nay ngày 26/9: Giá vàng trong nước quay đầu giảm ...
  (ĐTCK) Giá vàng trong nước mở cửa sáng nay đồng loạt điều chỉnh giảm từ 50.000 đến 160.000 đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới phiên đêm qua ...
  Source by: tinnhanhchungkhoan

Phó Đức Phương

 • Dòng sông chảy mãi trong âm nhạc Phó Đức Phương
  Dòng sông chảy mãi trong âm nhạc Phó Đức Phương
  Như câu hát "Sông hiến mình tất cả, đời sông không hề tiếc vơi đầy", Phó Đức Phương dành trọn đời cho âm nhạc. - VnExpress.
  Source by: VnExpress
 • Tiễn biệt nhạc sĩ Phó Đức Phương:
  Tiễn biệt nhạc sĩ Phó Đức Phương: 'Tớ và Thụ và Trần Tiến đến với ...
  Những người thân, bạn bè, những nghệ sĩ thuộc thế hệ con, cháu, những người yêu nhạc Phó Đức Phương đã đến tiễn biệt người nhạc sĩ tài hoa.
  Source by: Báo Thanh Niên

Soure by: VietnamPlus


Facebook Google twitter
Tags: Quân đội vững mạnh về chính trị là cơ sở nâng cao sức mạnh chiến đấu